Fundacja rodzinna

18 maj, 2023

Już w najbliższy poniedziałek, czyli 22 maja wchodzi w życie ustawa o fundacji rodzinnej.

A co oznacza wejście w życie tej ustawy, dla wielu firm rodzinnych?

To nowe możliwości prawne, pozwalające na sprawne przeprowadzenie procesów sukcesyjnych.

Dzięki założonej fundacji rodzinnej łatwiejsze będzie gromadzenie majątku rodzinnego, również dla kolejnych pokoleń.

Fundacja rodzinna będzie także zaspokajać potrzeby beneficjentów, którzy, co do zasady, będą członkami rodziny fundatora (aczkolwiek mogą to być także inne podmioty i osoby).

Ale ta nowość oznacza także zmiany w zakresie AML.

Dlaczego?

Ponieważ nie należy traktować fundacji rodzinnej, w taki sam sposób jak tradycyjnej fundacji, na gruncie przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (dalej ustawa AML).

Fundacja rodzinna została zrównana z trustem, czyli została dopisana w art. 2 ust. 2 pkt 24 ustawy AML.

Natomiast tradycyjna fundacja może nawet stać się instytucją obowiązaną, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 21 ustawy AML, w zakresie, w jakim przyjmuje ona lub dokonuje płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane.

Dla instytucji obowiązanych, dużo wyzwań, na gruncie przepisów ustawy AML, może pojawić się także w związku z tym, iż w fundacji rodzinnej może być wielu beneficjentów (25 osób, a nawet więcej).

Następnym wyzwaniem może stać się określenie, czy beneficjenci mają status osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne (PEP).

A same fundacje rodzinne muszą pamiętać chociażby, na gruncie art. 58 przepisów ustawy AML, o konieczności zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych oraz jej aktualizacji w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych.
Za brak tych zgłoszeń, zgodnie z art. 153 ust. 1, ustawa AML przewiduje karę pieniężną, nawet do wysokości 1 000 000 zł.

Call Now Button