Adwokaci, radcy prawni, doradcy podatkowi a temat AML

28 lut, 2023

Jeśli Kancelaria świadczy, na rzecz klientów, pomoc prawną dotyczącą:

 • kupna lub sprzedaży nieruchomości, przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa,
 • zarządzania środkami pieniężnymi, instrumentami finansowymi lub innymi aktywami klienta,
 • zawierania umowy o prowadzenie rachunku bankowego, rachunku papierów wartościowych lub wykonywania czynności związanych z prowadzeniem tych rachunków,
 • wnoszenia wkładu do spółki kapitałowej lub podwyższenia kapitału zakładowego spółki kapitałowej,
 • tworzenia, prowadzenia działalności lub zarządzania spółkami kapitałowymi lub trustami

staje się ona instytucją obowiązaną w myśl art. 2 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r., poz. 593, ze zm.) – inaczej ustawa AML, a także musi wdrożyć szczegółowe wymogi, które, w zakresie wykonywania obowiązków wynikających z ustawy AML, określiła Naczelna Rada Adwokacka (uchwała nr 64/2022, z dnia 9 września 2022 roku). 

Wprowadzone procesy i procedury, z zakresu AML, należy aktualizować, a każda instytucja obowiązana musi je dostosować do swoich działań!

To między innymi:

 • wyznaczenie osób odpowiedzialnych za proces AML
 • stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego
 • sporządzenie oceny ryzyka
 • wprowadzenie wewnętrznej procedury
 • opracowanie i wdrożenie wewnętrznej procedury anonimowego zgłaszania naruszeń
 • zapewnienie udziału osób wykonujących obowiązki związane z AML w programach szkoleniowych

Należy pamiętać także o dostosowaniu swoich działań, do art. 75 ustawy AML, czyli ograniczeniu obowiązku przekazywania informacji i zawiadomień w przypadku świadczenia pomocy prawnej lub czynności doradztwa podatkowego.

Call Now Button